Information om användningen av personuppgifter och penningtvätt

Så här behandlar vi dina personuppgifter inom DNB.

I DNB behandlas de personuppgifter som du lämnar i samband med ansökan/intresse­anmälan/avtal eller som registreras i övrigt i samband med administrationen av ett avtal samt för åtgärd som har begärts innan eller efter att ett avtal träffats. DNB behandlar även personuppgifter i samband med ev. klagomål, för att kunna följa pågående eller avslutade klagomålsärenden.

Personuppgifterna tas alltså normalt in direkt från dig som kund, men kan även hämtas från annan källa såsom privata och offentliga register, t.ex. sker uppdatering av adressuppgifter med hjälp av det statliga personadressregistret, SPAR, eller från din arbetsgivare. DNB kan även spela in eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med oss.

DNB använder personuppgifterna som underlag inför beslut (t.ex. att lämna ett lån) och för att administrera och fullgöra ingångna avtal samt för att DNB ska ha möjlighet att uppfylla sina förpliktelser enligt lag, t.ex. kan DNB komma att kontrollera vissa personuppgifter mot sanktionslistor som vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa. Personuppgifterna används också för att DNB ska kunna få en helhetsbild av ditt engagemang och för att du ska få en god service.

Personuppgifter behandlas dessutom inom ramen för marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, statistik samt riskhantering. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål. Personuppgifter kan även behandlas som underlag för finansiell rådgivning eller för att informera om de tjänster och produkter som vi erbjuder. Personuppgifterna kan, om du inte begärt direktreklamspärr, även komma att användas för att rikta direktreklam och erbjudanden av olika slag till dig som kund.

Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessregler, ske av andra bolag i DNB-koncernen såväl inom som utom EU- och EES-området och av företag som koncernen samarbetar med för att utföra sina tjänster, t.ex. Upplysningscentralen (UC). Vidare är DNB i vissa fall skyldig enligt lag att lämna ut personuppgifter, t.ex. till Finansinspektionen, Skatteverket och Försäkringskassan.

DNB kan arkivera och behandla ansökningshandlingar och övriga uppgifter för viss tid oavsett om din ansökan beviljas eller inte. Dina personuppgifter sparas dock aldrig längre tid än nödvändigt.

En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig. Om du önskar sådan information ska du lämna eller skicka en skriftlig och undertecknad begäran om detta. Om uppgifterna visar sig vara felaktiga eller ofullständiga kan du som kund begära att dessa rättas eller raderas. Ansökan eller begäran om rättelse skickas till det företag hos DNB som du är kund hos (se nedan). Till samma företag kan du även ställa en begäran om direktreklamspärr.

DNB, filial Sverige
Att: Personuppgiftsombudet
Kungsgatan  18
105 88 Stockholm
Tel: +46 (0) 8 473 41 00

Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?

Penningtvätt innebär att pengar som kommer från brottslig verksamhet, genom olika transaktioner, förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Pengarna kan komma från olika typer av brottslig verksamhet såsom skattefusk, rån, stöld, narkotikabrott och trafficking med mera. Det är en internationell företeelse som ofta sker över nationsgränserna. Genom att utnyttja banksystemet kan den som vill tvätta pengar göra det svårare att spåra pengarnas ursprung med upplägg som kan vara mer eller mindre komplicerade. Det handlar inte bara om kontanta transaktioner.

Hur agerar DNB?

DNB är liksom andra finansiella institutioner skyldiga att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.
För att förhindra att penningtvätt och finansiering av terrorism sker måste DNB därför säkerställa att vi känner våra kunder väl. Det kan medföra att DNB kommer att behöva ställa frågor till såväl nya som befintliga kunder. Det kan även krävas närmare dokumentation som styrker kundens förklaring om exempelvis varifrån pengarna kommer.
DNB arbetar redan i dag aktivt med att skapa nära kundrelationer och vi kommer utifrån den nya lagstiftningen att fortsätta agera för kundernas bästa i enlighet med våra etiska regler och Finansinspektionens regelverk.

Läs mer på:
http://www.penningtvatt.se
http://www.fi.se