Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller vid användandet av internetsidor ägda av DNB Bank ASA, filial Sverige och/eller andra bolag inom DNB-koncernen. Villkoren bör läsas innan fortsatt användning av dessa internetsidor.

Internetsidorna vänder sig endast till personer som inte är förbjudna att ha tillgång till dem enligt gällande lagstiftning i de länder där de är medborgare eller bosatta. Detta gäller särskilt för personer som befinner sig i USA, Australien, Kanada eller Japan. Om du inte är tillåten att ta del av materialet på internetsidorna eller om du har något tvivel huruvida du skulle vara tillåten att ta del av materialet på internetsidorna ber DNB dig vänligast att lämna internetsidorna.

Information som presenteras skall inte till någon del uppfattas som bindande anbud från DNB:s sida, om inte annat uttryckligen framgår. DNB förbehåller sig rätten att inte tillhandahålla produkter eller tjänster om DNB anser att sådant tillhandahållande kan strida mot lagstiftning eller andra regler i relevant persons hemland eller i något annat land.

DNB Bank ASA, filial Sverige har upphovsrättsligt skydd till innehåll och utformning av internetsidorna och dessa får därmed inte användas utan tillstånd.

Information som finns på DNB-koncernens internetsidor är endast avsedd som allmän information och utgör inte rådgivning. Det finns risk att informationen innehåller felskrivningar eller inte är uppdaterad. Informationen används på användarens risk och inget bolag inom DNB-koncernen ansvarar för skada som kan uppkomma vid användandet.

Svensk lag är tillämplig på information som lämnas på internetsidorna. Alla tvister hänförliga till internetsidorna skall slutligen avgöras av svensk domstol.